Документа школе

Документа школе

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДУНУ

ИЗМЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.

АКТ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022.

СТАТУТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА О НАЧИНУ, САДРЖАJУ, ДУЖИНИ, МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ОБАВЉАЊА ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА У ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ НАБАВКИ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОШ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' У БЕОГРАДУ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРОТОКОЛ О УПОТРЕБИ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА И ДРУГИХ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАJУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОJАНСТВА ЛИЧНОСТИ 

 

Ви сте овде: Home О ШКОЛИ Документа школе